Terms & Conditions

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
 • Innate Hijab
 • Stenghof 128
 • 1034NR Amsterdam Nederland
 • (geen bezoekadres)
 • E info@innatehijab.com
 • KVK 84146966
 • BTW nummer NL003920163B28

Artikel 2 – Definities   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen via e-mail: info@innatehijab.com .

Artikel 4 – Het aanbod
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle afbeeldingen, kleuren en omschrijvingen in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Internationale retourneringen kunnen ook onderhevig zijn aan douanekosten en belastingen die worden bepaald door de overheid van het land van bestemming. Deze kosten worden gedragen door de consument.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Producten dienen niet vies, gewassen, beschadigd of gedragen te zijn. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door middel van e-mail: info@innatehijab.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van track & trace of een bewijs van verzending.
 5. De consument is verantwoordelijk voor de producten tijdens het retourproces, totdat deze aangekomen zijn in het magazijn van de ondernemer. De risico’s tijdens verzending,  zoals producten die beschadigd of zoek raken, worden door de consument gedragen. Het is daarom raadzaam om de spullen zorgvuldig te verpakken en te kiezen voor de optie track & trace. Zonder track & trace kan de ondernemer geen (vrijblijvende) hulp verlenen bij een zoektocht naar zoekgeraakte producten.
 6. Indien de producten niet voldoen aan de in lid 1 en 2 genoemde voorwaarden, kunnen deze producten niet geretourneerd worden en kiest de ondernemer zelf of deze producten weer worden terug gestuurd of dat de consument aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele waardevermindering van het product. Indien de ondernemer ervoor kiest om de producten terug te sturen naar de consument, geschiedt dit met de optie track & trace en zijn de verbonden kosten hieraan voor de consument. Deze kosten worden door een door de ondernemer gekozen postbedrijf, bijvoorbeeld PostNL, berekend en kunnen afwijken van de verzendkosten die gehanteerd worden op www.innatehijab.com. Deze kosten dienen voorafgaand aan de verzending te worden voldaan aan de ondernemer. Internationale terugzendingen kunnen hiernaast ook onderhevig zijn aan douanekosten en belastingen die worden bepaald door de overheid van het land van bestemming. De ondernemer is hier niet verantwoordelijk voor.
 7. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is en voldoet aan de in lid 1 en artikel 6 genoemde voorwaarde.
 3. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – De prijs
 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. en exclusief verzendkosten.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. De ondernemer is vrij om  prijzen te wijzigen op www.innatehijab.com, zonder de consument hiervan op de hoogte te stellen. Indien een bestelling is geplaatst en een product direct daarna in prijs is gewijzigd kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, de ondernemer is dan niets verschuldigd aan de consument.
 4. Internationale bestellingen kunnen ook onderhevig zijn aan douanekosten en belastingen die worden bepaald door de overheid van het land van bestemming. Deze kosten worden gedragen door de consument.
 5. Alle aanbiedingen/sale zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 1. Eventuele uiterlijk zichtbare gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer worden gemeld door een e-mail te sturen naar info@innatehijab.com met bijgevoegde foto’s. De ondernemer overweegt dan zelf of de producten kosteloos kunnen worden vervangen of geretourneerd. Indien de consument zelf kiest voor retourneren van de producten dient dit te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, de consument draagt in dit geval zelf de kosten/risico’s voor retourneren. Niet uiterlijk zichtbare gebreken dienen binnen 2 weken aan de ondernemer worden gemeld.
 2. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Het doorgeven van het juiste adres is de verantwoordelijkheid van de consument.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 – Betaling  
 1. Betaling van het verkoopbedrag dient te geschieden bij bestelling van het product.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 13 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Vastgesteld op 30 juni 2022